©2019 by โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม) และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์.

 
สแต็คของยางรถยนต์

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยาง (อุตสาหกรรมยางล้อ)

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

  1. อาชีพผู้ปฏิบัติงานการผสมยาง

  2. อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบเส้นใยเหล็ก)

  3. อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ)

  4. อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (หน้ายางและแก้มยาง)

  5. อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ขอบลวดและยางเสริม)

  6. อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขึ้นรูปยาง

  7. อาชีพผู้ปฏิบัติงานการอบยาง

  8. อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง

  9. อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตยาง

  10. อาชีพผู้วางแผนและควบคุมการผลิตยาง

  11. อาชีพผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง

 

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

1. อาชีพช่างระบบไฮดรอลิกส์              
2. อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์                       
3. อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้น         
4. อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักร             
5. อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now